NÁVOD NA RÝCHLE POSÚDENIE REKLAMÁCIÍ PRÍKLEPOVÝCH VRTÁKOV

Napriek maximálnej starostlivosti, ktorú výrobca našich vrtákov venuje výberu surovín, precíznemu dodržiavaniu technologických procesov a výstupnej kontrole, sa ani my nevyhneme reklamáciám zo strany používateľov našich vrtákov.

V zmysle platnej legislatívy, ale najmä s ohľadom na dobré meno našej značky a našej firmy sa snažíme každú reklamáciu čo najrýchlejšie vybaviť u výrobcu. Aj napriek našej maximálnej ústretovosti však zákazník musí vziať do úvahy isté zdržanie z dôvodu dopravy poškodených kusov do sídla nášho dodávateľa.

Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti, ktoré s predajom vrtákov a riešením reklamácií máme, môžeme zodpovedne vyhlásiť, že väčšina reklamácií je spôsobená nesprávnym používaním a z tohto dôvodu je v konečnom dôsledku výrobcom zamietnutá.

Aby sme našim zákazníkom umožnili rýchle predbežné posúdenie možnej úspešnosti reklamácie, prinášame v nasledujúcich riadkoch návod na posudzovanie poškodení príklepových vrtákov. Snažíme sa týmto ušetriť zákazníkom čas a náklady spojené s reklamovaním poškodení, ktoré budú v konečnom dôsledku výrobcom zamietnuté.


POSUDZOVANIE POŠKODENÍ


1.fáza posudzovania: Posudzovanie dosiahnutia hranice životnosti

Tak ako všetky produkty, aj vrtáky majú určenú istú dobu životnosti definovanú hraničnými hodnotami ich opotrebovania. V prípade, že dôjde k dosiahnutiu týchto hraničných hodnôt, dosiahol vrták hranicu svojej životnosti. Ďalšie používanie vrtáku je síce aj naďalej možné, avšak už nie je možné uplatňovať si nároky na záruku.

Dosiahnutie hranice životnosti sa posudzuje pomocou dvoch kritérií:
1/ Opotrebovanie tvrdokovovej platničky
2/ Opotrebovanie špirály

Keďže posudzovanie opotrebovania tvrdokovovej platničky je technicky dosť náročné, obmedzíme sa iba na posudzovanie opotrebovania špirály.
Opotrebovanie špirály je definované rozdielom priemeru vrtáku na prvom a poslednom závite špirály. Posuvným meradlom zistíme priemer vrtáku na posledom závite špirály pred SDS stopkou [d1] a následne na prvom závite špirály za špičkou vrtáku [d2].
Rozdiel týchto hodnôt [O = d1 – d2] porovnáme s hraničnými hodnotami opotrebovania [Omax], určenými výrobcom.

Pre príklepové vrtáky s 2 britmi sú hraničné hodnoty opotrebovania špirály uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Ak O = Omax, resp. O > Omax, vrták dosiahol resp. prekročil hranicu životnosti a uplatnenie záruky nie je možné

Ak O < Omax, vrták ešte nedosiahol hranicu životnosti a pristúpime k 2.fáze posudzovania


2.fáza posudzovania: Posúdenie poškodenia podľa vzhľadu

Podľa nasledujúcich obrázkov posúdime vzhľad poškodenia Poškodenia v oblasti špičky